آموزش میوه آرایی

آموزش سفره آرایی

گل رز

وسايل مورد نياز :                                                         

پياز - چاقو - چاقوي حكاكي - رنگ خوراكي

روش كار :

پياز را پوست كنده ، يك سوم آن را  از سر جدا  كنيد.

روي اولين لايه پياز از خارج 5 گلبرگ بزرگ ايجاد كنيد.

گلبرگ ها  را فرم دهيد.

رديف دوم گلبرگ ها را بين گلبرگ ها ي رديف اول به وجود آوريد ، به همين ترتيب تا آخرين لايه پياز ادامه دهيد.

گل ها  را در آب سرد رنگي بگذاريد.

 گل نيلوفر آبي

وسايل مورد نياز :

پياز  - چاقوي حكاكي - رنگ خوراكي                      

روش كار :

پياز را پوست كنده ، در قسمت سر پياز با كمك نوك چاقو ، 8 تا 9 گلبرگ ايجاد كنيد ، سپس خطوط گلبرگ ها  را با چاقو شكاف دهيد.

سر پياز باقي مانده را جدا كنيد.

لايه هاي پياز را با كمك نوك چاقو باز كنيد.

پياز گل شده  را در آب سرد رنگي بگذاريد.

 

آموزش سفره آرایی
 

گل مينا

وسايل مورد نياز :

ترب - هويج - چاقو - پوست كن - چاقوي كنگره اي

روش كار :                                            

ترب را پوست كنده ، سپس آن را از طول ، نازك ورقه كنيد.

ورقه هاي ترب را مانند شكل هاي مربوطه با چاقوي كنگره اي و معمولي برش دهيد.

هويج را پوست كنده ، در سطح بالايي آن شيار حك كنيد.

ورقه هاي ترب را دور هويج بپيچيد.

دور ترب را با نخ ، محكم ببنديد.

گل ها را در آب سرد بگذاريد تا تازه و باز شوند.

 


 آموزش سفره آرایی

گل بنفشه

وسايل مورد نياز :                                            

كلم قرمز، چاقوي حكاكي

روش كار :

لبه هر كدام از برگ هاي كلم را با چاقو مانند گلبرگ برش دهيد.

برگ هاي داخلي را هم مانند رديف 1 ببريد

لبه گلبرگ ها  را كمي ببريد تا سفيدي داخل برگ كلم مشخص شود.

كلم را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.

 

آموزش سفره آرایی
 

گل كوكب

وسايل مورد نياز :                                        

كدو حلوايي، چاقوي حكاكي ، آب نمك

روش كار :

كدو را پوست كنده ، تخم آن را بگيريد و آن را 5 دقيقه در آب نمك بگذاريد.

كدو را مانند پشت لاك پشت گرد كنيد.

با چاقو  دايره اي در وسط كدو ايجاد كرده و دور آن را خالي و گود كنيد.

روي دايره شيار ايجاد كنيد.

هشت يا نه گلبرگ دور دايره ايجاد كنيد.

وسط گلبرگ ها ي رديف اول را گود كنيد.

رديف 5 و 6 را به دلخواه تكرار كنيد، سپس گل را در آب سرد بگذاريد تا تازه شود.

 

 آموزش سفره آرایی

 

گل داودي

وسايل مورد نياز :

تره فرنگي ، چاقوي حكاكي ، قيچي                            

روش كار :

از قسمت سفيد تره فرنگي به طول 7 سانتيمتر جدا كنيد.

روي اولين لايه 6 گلبرگ بلند ايجاد كنيد.

با قيچي سر گلبرگ ها  را گرد كنيد.

گلبرگ هاي رديف دوم را بين گلبرگ هاي رديف اول ايجاد كنيد.

با قيچي ، سر گلبرگ ها  را گرد كنيد.

مركز تره فرنگي را بعد از فرم دادن 5 لايه گلبرگ كوتاه كنيد.

مركز تره فرنگي را با چاقو برش هاي متعدد دهيد و سپس ، گل را در آب سرد بگذاريد تا باز شود.

 

آموزش سفره آرایی


 

گل هاي طلايي و نقره اي

وسايل مورد نياز :    

هويج بزرگ ، ترب سفيد بلند، چاقوي  حكاكي، قالب هاي كوچك و بزرگ، اسكنه 7شكل ، آب.

روش كار :            

هويج و ترب را به قطر نيم سانتيمتر حلقه كنيد. آنها را 5 دقيقه در آب نمك بگذاريد تا نرم شوند.

حلقه ها را قالب بزرگ بزنيد.

با چاقو در مركز هويج دايره كوچكي حك كنيد.

با اسكنه شيارهايي از لبه خارجي هويج به طرف مركز ايجاد كنيد.

مجدداً با قالب كوچك آن را قالب بزنيد.

ترب ها را قالب كوچك بزنيد.

ترب را داخل گل هويج بگذاريد و گل ها  را در آب سرد قرار دهيد تا تازه و سفت شود.

 

 آموزش سفره آرایی

 

شمعدان

وسايل مورد نياز :

هويج ، ورقه كن فنري، پوست كن يا چاقو

روش كار :

هويج را پوست بكنيد.

با چاقو روي هويج شيارهاي طولي ايجاد كنيد.

با ورقه كن فنري هويج را به صورت فنر درآورده سپس آن را 5 دقيقه در آب نمك بگذاريد تا نرم شود.

دو سر آزاد فنر را با خلال دندان به هم وصل كنيد تا دايره شود. سپس آن را  در آب سرد بگذاريد تا تازه و سفت گردد.

اگر مايل هستيد داخل شمعدان شمع بگذاريد ، يك قطعه خيار را برش داده و از پايي به وسيله سوزن ، شمع را به خيار وصل كنيد و در وسط فنر هويج بگذاريد.

 

 آموزش سفره آرایی

 

گل ورونيكا

وسايل مورد نياز :         

فلفل رنگي، چاقوي حكاكي، اسكنه7شكل، خلال هويج .

روش كار :

با اسكنه گلبرگ هاي ريز در سطح فلفل ايجاد كنيد.

فلفل را در آب سرد بگذاريد.

با چاقو گلبرگ هاي ريز در سطح فلفل ايجاد كنيد.

فلفل را در آب سرد بگذاريد.

خلال هويج را در شكاف هاي فلفل بگذاريد.

آموزش سفره آرایی

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   •